رقابت جهانی "فیلم برای اقلیم"

Film4Climate|Communication|Media
انسان‌ها و سایر موجودات را بر روی کره خاکی تهدید می‌نماید. سازمان ملل و سایر موسسات جهانی در کنار اقدامات علمی، اجتماعی و سیاسی که برای کاهش اثرات این معضل انجام می‌دهند، به اقدامات فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای دارند.